Gospodarstwo Rybackie „Falko” Hubert Falkowski realizuje operację „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego FALKO poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni”

Cele operacji: Rozwój działalności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” Hubert Falkowski służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup dwóch samochodów chłodni służących do wynajmu ora stworzenie dwóch miejsc pracy na obszarze LGR Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1 sztuka

Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 1 sztuka

Liczba osób z grup defaworyzowanych zatrudnionych w ramach nowoutworzonych miejsc pracy – 0,25 etatu

Wartość operacji: 458 421,00 zł, w tym w ramach EFMR 158 397,50 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W związku z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez przedsiębiorstwo Gospodarstwo Rybackie FALKO Hubert Falkowski w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego FALKO poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” informuję, iż na zapytane ofertowe wpłynęły dwie oferty.

Oferta wybraną do realizacji:
MAN Truck and Bus Polska Sp. z o.o.
ul. Aleja Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Gospodarstwo Rybackie „Falko” Hubert Falkowski realizuje operację „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” poprzez zakup dwóch specjalistycznych samochodów chłodni służących rozwojowi dotychczasowych usług sprzedaży i przetwórstwa ryb”

Cele operacji: Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa rybackiego „FALKO” poprzez rozwój działalności gospodarczej w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przewozu ryb i produktów rybołówstwa poprzez zakup dwóch samochodów chłodni oraz stworzenia dwóch sezonowych miejsc pracy w sektorze rybołówstwa i akwakultury na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR – 1 sztuka

Liczba osób z grup defaworyzowanych zatrudnionych w ramach nowoutworzonych miejsc pracy – 2 osoby

Liczba utworzonych miejsc pracy w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 0,25 etatu

Wartość operacji: 458 421,00 zł, w tym w ramach EFMR 158397,50 zł

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez przedsiębiorstwo Gospodarstwo Rybackie FALKO Hubert Falkowski, zapraszam do złożenie ofert na dostawę / zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowa­nych) specjalistycznych samochodów dostawczych z chłodnią

Zapytanie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego FALKO poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2020r do godz. 9:00 na adres: Gospodarstwo Rybackie „FALKO” Hubert Falkowski, ul. Bakałarzewska 38, 16-400 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres hurtowniafalko@gmail.com

Zapytanie ofertowe_Hubert Falkowski_dostawa autochłodni_wynajem

zapytanie ofertowe_Hubert Falkowski

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez przedsiębiorstwo Gospodarstwo Rybackie FALKO Hubert Falkowski, zapraszam do złożenie ofert na dostawę / zakup 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowa­nych) specjalistycznych samochodów dostawczych z chłodnią.

Zapytanie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego FALKO poprzez rozwój dotychczasowych usług sprzedaży i przetwórstwa ryb” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę cenową proszę dostarczyć osobiście lub drogą mailową w terminie do 9 marca 2020 r. do godz. 9:00 na adres: Gospodarstwo Rybackie „FALKO” Hubert Falkowski, ul. Bakałarzewska 38, 16-400 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres hurtowniafalko@gmail.com

Załącznik – zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności w Gospodarstwie Rybackim „FALKO” poprzez rozwój usług – wynajem autochłodni”

Cele operacji: Rozwój działalności FALKO na obszarach rybackich i akwakultury poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu autochłodni poprzez zakup dwóch samochodów chłodni oraz wzrost zatrudnienia (2 nowych pracowników).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy – 2; liczba rozwijanych przedsiębiorstw – 1; liczba innowacyjnych technologii wprowadzonych w ramach operacji na poziomie obszaru LSR – 1; zmniejszenie emisji spalin – 94,5%; liczba osób które utraciły pracę w sektorze rybackim – 1.

Wartość operacji: 352 080,12 złw tym w ramach EFMR 121 653,70 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)

Tytuł operacji: „Rozwój Działalności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” poprzez otwarcie sklepu rybnego w Wiżajnach”

Cele operacji: Rozwój działalności FALKO związanej z obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury na obszarach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez przebudowę budynku na działanie sklepu rybnego, w tym rozbudowa (powstaną pomieszczenia magazynowe, chłodnia i mroźnia), zagospodarowanie terenu (stworzenie placu manewrowego, w tym zjazd z drogi publicznej) oraz zakup niezbędnego wyposażenia sklepu (urządzenia chłodnicze) oraz wzrost zatrudnienia (2 nowych pracowników).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: liczba utworzonych miejsc pracy, w tym również z grupy defaworyzowanej – 2; liczba rozwijanych przedsiębiorstw prowadzonych przez osobę, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 roku życia– 1; liczba innowacyjnych technologii wprowadzonych w ramach operacji na poziomie obszaru LSR – 1; liczba instytucji z którymi nawiązana został współpraca (PUP) w zakresie przeszkolenia zatrudnionego personelu.

Wartość operacji: 492 578,05 zł w tym w ramach EFMR 170 000,00 zł